måndag 11 januari 2010

Byte av värmesystem i oljeuppvärmd fastighet

På uppdrag från Uppsala kommun har vi genomfört ett arbete med att utreda vilket miljövänligt uppvärmningsalternativ till en förskola i Knutby som är ekonomiskt mest fördelaktigt. Projektet "Byte av uppvärmningssystem i Knutby förskola - en LCC-analys av olika alternativ" innebar att vi gjorde en livscykelkostnad på olika alternativ för att utifrån denna göra en rekommendation vilket system som är att föredra. Vi riktade in oss på två huvudalternativ - pellets eller bergvärme. Vi tog in offerter och gjorde kalkyler baserade på siffror från leverantörerna. I ett 20-årigt livscykelperspektiv blev skillnaden mellan pellets och bergvärmealternativet inte så stor. I pelletsalternativet blir man beroende av trä i form av pellets och här krävs också en del driftunderhåll. I bergvärmealternativet blir man beroende av el men man får ett självgående uppvärmningssystem. Eftersom skillnaden kostnadsmässigt mellan alternativen inte var så stor är det svårt att göra någon entydig rekommendation vilket system som ska föredras. Vill kommunen inte vara beroende av el ska naturligtvis pelletsalternativet väljas. Vill man ha ett självgående system ska bergvärmealternativet väljas. Nu återstår att se vilket alternativ kommunen väljer. Ett beslut från kommunen lär komma inom ett par månader och det slutgiltiga alternativet kommer att presenteras på vår blogg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar